مهدی خاکپور پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: «کاسه گلی را».

حکیم گفت: «آدمی همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش است. باید سیرتمان را زیبا کنیم نه صورت مان را!»

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: «کاسه گلی را»

حکیم گفت: «آدمی همچون این کاسه طلا است. به شدت مزخرف! خلاصه که آدم نخورید.»

شاگردان بی توجه، حکیم را خوردند.

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: «کاسه گلی را».

حکیم گفت: «حیوونا آدم کاسه رو می خوره؟!»

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: « آقای سلوکی میشه یه کمک کنین؟»

حکیم خیره به دوربین نگریست.

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: «باواریای لیمو اگه هست ممنون می شیم، با پاستای تورتولینو.»

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: «قطعا سم را می خوریم تا از دست تو خلاص شویم.»

حکیم از دست شاگردان هاراگیری کرده و کارشان را راحت کرد.

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

جواب دادند: «سم را خالی می کنیم، آب را می ریزیم داخل کاسه طلا و می خوریم.»

حکیم پروانه حکمتش را به آن ها تقدیم کرد و دور شد.

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم گفت: «این 2 کاسه، اولی از طلا درست شده و درونش سم است و دومی کاسه ای گلی ست و درونش آب گوارا، کدام را می خورید؟»

شاگردان حکیم را خفت کردند و کاسه طلا را فروختند و با پولش میلیون ها باکس آب معدنی خریدند.

***

شاگردان از حکیم پندی خواستند. حکیم پندی داد. تشکر کردند و رفتند.شارژ سریع موبایل