سارا قاسمی جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

اگر شمع جرقه بزند از همان طرفی که جرقه زده خبرهای خوشی به شما می رسد برای اینکه بفهمید چه کسی خبرهای خوش را برای شما می آورد به اشک شمع توجه کنید. اگر اشک شمع از طرف چپ بریزد اورنده خبر زن است و اگر از سمت راست بریزد آورنده خبر مرد است. با دقت در دامن شمع جایی که اشک ها جمع شده می تونید اول اسم طرف را هم پیدا کنید. اگر شمع با شعله ابی بسوزد نشانه اینکه در اتاق تنها نیستید و روحی هم در اتاق است.

اگر اشکهای شمع به صورت گل در بیاید به این معنا است که غریبه ای را ملاقات می کنید که عاشقتان می شود. با سوالی که پاسخش اره یا نه است شمع را روشن کنید. اگر اشک از طرف راست بریزد پاسخ بله و اگر از طرف چپ بریزد پاسخ نه است.

اگر شمع خود به خود خاموش بشه یا در حالی که کسی ان را در دست دارد و راه میرود خاموش بشود نشانه بداقبالی و خبر مرگ و یا پایان غیر منتظره یک ارتباط را می دهد. اما اگر کسی تصادفی شمع را خاموش کند نشان دهنده اینکه به زودی مراسم ازدواجی در پیش است.شارژ سریع موبایل