سردبیر چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

سلام ...

سلام جهان

من آمدم ...من آمدم

                        درهیاهوی کشمکش ها وجنگ و جدال

                        درمیان هجوم گرگ ها و کفتار و شغال

                        درسیطره ماهواره ها واینترنت و موبایل

                        در زوال ارزش ها ومرگ آدمیت و کمال

               من آمدم

                        با گامهای استوار وچهره ای چوگل خندان

                        با قلب آکنده ز مهر یار و شوق در چشمان

                        با زمزمه های زیر لب و دعای شب خیزان

                        با دستی گشوده به آسمان وسر بر آستان

               من آمدم

                        تا در اندازیم طرحی نو با مجله ای پربار

                        تا بزرگی و سروری یابد بشیوه ای هنجار

                        تا ز فرهنگ و خانواده، وز پزشکی و آمار

                        تا زاخلاق و دین وعلم گوید با مطالب بسیار

               من آمدم

                         به سال هزار و سیصد و نود و سه اول مرداد

                        به نام الله سایت ماقد برافراشت ورخ بگشاد

                        به سه دبلیو ودات، کام یا آی آر، شود دلشاد

                        به «آوای زندگی» هرکه سلام گفت و پا بنهادشارژ سریع موبایل